Herroepingsrecht

Herroepingsrecht in het kort

Het herroepingsrecht voor consumenten houdt in dat u een overeenkomst die tot stand is gekomen via het internet, per telefoon of op straat, binnen 14 dagen zonder opgave van redenen kunt annuleren.

Herroepen gebeurt door middel van een ondubbelzinnige verklaring. U mag zowel schriftelijk als mondeling herroepen. Schriftelijk herroepen (zoals per e-mail) verdient de voorkeur, omdat het aan u is om te bewijzen dat u op een juiste wijze en tijdig uw herroepingsrecht hebt uitgeoefend. Hiervoor hebben wij voor u een modelformulier onderaan deze pagina die u altijd kunt downloaden. 

Wat zijn de uitzonderingen op het herroepingsrecht in het algemeen? 

Hieronder vindt u een opsomming van de belangrijkste uitzonderingen op het herroepingsrecht. Dit overzicht is dus niet volledig.

Op een aantal typen overeenkomsten is het herroepingsrecht niet van toepassing, zoals overeenkomsten betreffende sociale dienstverlening, gokactiviteiten, financiële producten en diensten, onroerende zaken (dienstenovereenkomsten betreffende aanbouwen en herstel- en renovatiewerkzaamheden kunnen wel onder het herroepingsrecht vallen), pakketreizen, executieverkopen en personenvervoer.

Verder heeft u geen herroepingsrecht ten aanzien van:
– de levering van zaken die volgens specifieke wensen zijn vervaardigd zoals op maat gemaakte kleding;
– de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
– de levering van verzegelde zaken, als de verzegeling is verbroken terwijl deze om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden;
– de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
– de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
– de terbeschikkingstelling van accommodaties (anders dan voor woondoeleinden), goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien. Dit laatste heeft verband met reservering van capaciteit door de handelaar (denk aan hotelkamers of vakantiewoningen), waarvoor anders mogelijk geen andere afnemer kan worden gevonden. 

Herroepingsrecht en kosten

De herroeping is voor de consument kosteloos. Als u al betaald heeft, dan dient het betaalde bedrag direct te worden terugbetaald (in ieder geval binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot herroeping). De verkoper mag wel wachten met terugbetalen totdat u de ontvangen zaken hebt teruggestuurd.

U dient ook de leveringskosten terug te krijgen, tenzij u uitdrukkelijk voor een duurdere leveringswijze heeft gekozen dan de aangeboden goedkoopste standaardlevering (u draagt dan de meerkosten). U draagt wel de (eventuele) directe kosten van het terugzenden van de zaken.

Het herroepingsrecht en de 14 dagen termijn

Wanneer begint de termijn te lopen?

Wanneer de herroepingstermijn begint te lopen, hangt af van het type overeenkomst dat u hebt gesloten.
   Bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten gaat de herroepingstermijn lopen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst. Sluit u bijvoorbeeld via het internet een onderhoudscontract af, dan begint de ontbindingstermijn te lopen vanaf het moment dat u met de computermuis op de elektronische bestelknop klikt.
   Bij een koopovereenkomst (ofwel: consumentenkoop) begint de termijn te lopen op de dag waarop u de zaak heeft ontvangen. Indien u met één bestelling meerdere zaken zoals enkele kledingstukken hebt gekocht die afzonderlijk worden geleverd, dan gaat de herroepingstermijn lopen vanaf het moment dat u het laatste kledingstuk hebt ontvangen. Heeft u een abonnement op een boekenclub afgesloten waardoor u periodiek een boek of tijdschrift ontvangt, dan begint de termijn te lopen vanaf het moment van de eerste levering.

Modelformulier Herroepingsrecht te downloaden via de website van de webwinkelkeur

https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/juridische-ondersteuning/voorbeelddocumenten/voorbeeld-modelformulier-herroepingsrecht/